Mandarin(P): jìn
Mandarin(Z): ㄐㄧㄣˋ
Korean(Eum): 금 [geum]
Korean(H/E): 우러를 금
Japanese(On): きん, こん [kin, kon]
Japanese(Kun): あおぐ [aogu]
Cantonese: gam3
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.13]
Total strokes: 15
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50F8
Big Five: E4E9
Cangjie: ODDF
Four-corner Code: 2429.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10223.140
Kang Xi: 0118.090
CiHai: 127.303
Morohashi: 01161
Dae Jaweon: 0250.200

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I jìn ㄐ〡ㄣˋ 〔《廣韻》居蔭切, 去沁, 見。 〕 我國古代北方少數民族樂名。 漢 蔡邕 《獨斷》卷上: “四夷樂之別名……東方曰韎, 南方曰任, 西方曰侏離, 北方曰僸。” II yĭn 〡ㄣˇ 〔《廣韻》牛錦切, 上寢, 疑。 〕 仰首貌。 《漢書‧司馬相如傳下》: “僸祲尋而高縱兮, 紛鴻溶而上厲。” 顏師古 注引 張揖 曰: “僸, 卬也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — jìn (1) ㄐㄧㄣˋ (2) 〔~~〕仰头振奋之态。 (3) 中国古代北方少数民族乐曲名。 (4) 郑码: NFFB, U: 50F8, GBK: 8371 (5) 笔画数: 15, 部首: 亻, 笔顺编号: 321234123411234 …   International standard chinese characters dictionary

 • 僸僸 — 仰首貌。 《晉書‧摯虞傳》: “前湛湛而攝進兮, 後僸僸而方馳。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — qín ㄑ〡ㄣˊ 〔《集韻》渠金切, 平侵, 群。 〕 相傳為古代少數民族樂名。 或作“禁”、“僸”。 ........《文選‧班固〈東都賦〉》“仱”作“僸”。 一說“禁”為西夷之樂。 見《公羊傳‧昭公二十五年》“以舞大夏” 何休 注。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湛湛 — 1.露濃貌。 《詩‧小雅‧湛露》: “湛湛露斯, 匪陽不晞。” 毛 傳: “湛湛, 露茂盛貌。” 《初學記》卷十三引 三國 魏 王肅 《宗廟頌》: “湛湛甘露, 濟濟醴泉, 或涌於地, 或降於天。” 明 何景明 《甘露頌》: “湛湛瀼瀼, 既塗既溽。” 清 孫枝蔚 《貧農夏日吟》: “露湛湛兮晨出, 月高高兮夜歸。” 2.深厚貌;濃重貌。 《楚辭‧九章‧哀郢》: “忠湛湛而願進兮, 妒被離而鄣之。” 王逸 注: “湛湛, 重厚貌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — yĭn 〡ㄣˇ 〔《集韻》牛錦切, 上寢, 疑。 〕 仰頭貌。 《史記‧司馬相如列傳》: “嬐侵潯而高縱兮, 紛鴻涌而上厲。” 司馬貞 索隱: “《漢書》‘嬐’作‘僸’。 仰也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 祲尋 — (祲尋, 祲寻) 漸進。 《漢書‧司馬相如傳下》: “僸祲尋而高縱兮, 紛鴻溶而上厲。” 王先謙 補注: “《史記》祲尋作‘侵潯’。 先謙 案, 祲潯, ‘侵尋’之借字, 言漸進也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 祲寻 — (祲尋, 祲寻) 漸進。 《漢書‧司馬相如傳下》: “僸祲尋而高縱兮, 紛鴻溶而上厲。” 王先謙 補注: “《史記》祲尋作‘侵潯’。 先謙 案, 祲潯, ‘侵尋’之借字, 言漸進也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 鴻溶 — (鴻溶, 鸿溶) 1.波濤洶涌貌。 《漢書‧司馬相如傳下》: “僸祲尋而高縱兮, 紛鴻溶而上厲。” 顏師古 注引 張揖 曰: “鴻溶, 竦踊也。” 2.指洶涌的波濤。 3.廣大貌。 唐 李白 《明堂賦》: “于斯之時, 雲油雨霈, 恩鴻溶兮澤汪濊, 四海歸兮八荒會。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 鸿溶 — (鴻溶, 鸿溶) 1.波濤洶涌貌。 《漢書‧司馬相如傳下》: “僸祲尋而高縱兮, 紛鴻溶而上厲。” 顏師古 注引 張揖 曰: “鴻溶, 竦踊也。” 2.指洶涌的波濤。 3.廣大貌。 唐 李白 《明堂賦》: “于斯之時, 雲油雨霈, 恩鴻溶兮澤汪濊, 四海歸兮八荒會。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.